Kobyłka

30.81°C
Słonecznie
wtorek
18.26°C / 25.31°C
środa
16.03°C / 25.95°C
czwartek
15.07°C / 22.02°C
piątek
16.41°C / 25.2°C
sobota
17.17°C / 30.07°C
niedziela
19.54°C / 32.78°C

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej

„NIE DAJ  SIĘ  NUDZIE”

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA  PODSTAWOWE

 • 1

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej “Nie daj się nudzie”zwanej dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 3

Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego

realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 4
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kobyłka.

 

2.Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Jednostki terenowe podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w Kobyłce.

 

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,
 o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość

zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 • 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie

przepisami.

 • 8

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE  STOWARZYSZENIA  I SPOSOBY  ICH REALIZACJI

 • 9

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. Działanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych;
 2. Edukacja w zakresie kultury, sztuki i sportu;
 3. Propagowanie odpowiedniego działania w zakresie kultury, sztuki i sportu;
  4. Prowadzenie działalności na rzecz rolników i ich rodzin.
 4. Wyższa użyteczność publiczna:
 • Stowarzyszenie realizuje cele wyższej użyteczności publicznej w rozumieniu rozdziału “Cele ulg podatkowych” przepisów podatkowych,
 • działalność Stowarzyszenia prowadzona jest bezinteresownie i nie ma na celu osiągnięcia własnych korzyści gospodarczych.

 

 

 

 

 • 9a

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • szerzenie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci tradycji ojców – przekazywania dziedzictwa młodszym pokoleniom;
 • tworzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 • warsztaty w zakładach opieki zdrowotnej, praca z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • tworzenie rękodzieł w różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 • współpraca z różnymi instytucjami, twórcami, władzami czy klubami o podobnych zainteresowaniach – wymiana doświadczeń;
 • rozpropagowywanie rękodzieł;
 • organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • angażowanie liderów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w inicjatywy stowarzyszenia;
 • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji działań;
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 • organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych;
 • udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcjonalnym, szczególnie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • organizowanie festynów, bali charytatywnych itp.;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej;
 • prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych;
 • organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 • organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 • udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 • dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej;
 • opracowywanieprojektówiprogramówsłużącychrealizacjicelówstatutowych

 

 • 9b

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 • szerzenie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci tradycji ojców – przekazywania dziedzictwa młodszym pokoleniom;
 • tworzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 • warsztaty w zakładach opieki zdrowotnej, praca z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • tworzenie rękodzieł w różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 • współpraca z różnymi instytucjami, twórcami, władzami czy klubami o podobnych zainteresowaniach – wymiana doświadczeń;
 • rozpropagowywanie rękodzieł;
 • organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • angażowanie liderów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w inicjatywy stowarzyszenia;
 • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji działań;
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 • organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych;
 • udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcjonalnym, szczególnie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • organizowanie festynów, bali charytatywnych itp.;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej;
 • prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych;
 • organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 • organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 • udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 • dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej;
 • opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych

 

 • 9c

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:

 • tworzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 • warsztaty w zakładach opieki zdrowotnej, praca z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • tworzenie rękodzieł w różnych materiałów i wystawianie ich na jarmarkach, kiermaszach i innych imprezach kulturalnych;
 • organizowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • rozpropagowywanie rękodzieł;
 • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji działań;
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 • organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie festynów, bali charytatywnych itp.;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych;
 • organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;
 • organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;
 • dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności

 

 

 • 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest zdobywanie funduszy

na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ III

 CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I OBOWIĄZKI

 • 11
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak też cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

 1. a) członków zwyczajnych,
 2. b) członków honorowych,
 3. c) członków wspierających.
 • 13
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności

prawnych i korzysta z pełni praw obywatelskich, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch

miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków

zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia

uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego

miesiąca od daty doręczenia mu uchwały odmawiającej przyjęcia go w poczet członków, złożyć na

ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje

odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. b) uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków,
 4. c) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 5. d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego

celami statutowymi,

 1. e) rekomendowania kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 2. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. c) regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. d) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

 

 

 • 14
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego celów.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy ma prawo:
 3. a) uczestniczyć z głosem doradczym na Walnym Zebraniu Członków,
 4. b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 5. c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego

celami statutowymi,

 1. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał

władz Stowarzyszenia, zwolniony jest jednak z opłacania składek członkowskich.

 

 • 15
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele

Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

 1. Członek wspierający ma prawo:
 2. a) uczestniczyć z głosem doradczym na Walnym Zebraniu Członków zarówno osobiście, jak i przez

pełnomocnika.

 1. b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 2. c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego

celami statutowymi,

 1. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy

od daty złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji. Zainteresowany winien być

zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na

członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały

odmawiającej przyjęcia go w poczet członków złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego

Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.

Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

 1. Członek wspierający ma obowiązek:
 2. a) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. b) regularnego opłacania składek członkowskich,

 

 • 16
 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 3. b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich, po uprzednim

wyznaczeniu członkowi przez Zarząd co najmniej 3-miesięcznego terminu na uregulowanie

zaległości,

 1. c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 2. d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. e) rażącego naruszania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia,

 1. f) utraty przez członka chociażby częściowo zdolności do czynności prawnych;
 2. g) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 3. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje

członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.

Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 18
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt. 2-3 trwa 2 lata.
 2. Mandat członka władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 18 pkt. 2-3 wygasa w następujących

przypadkach:

 1. a) z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z

działalności Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka władz

Stowarzyszenia;

 1. b) z chwilą powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o odwołaniu członka z władz

Stowarzyszenia ;

 1. c) z chwilą śmierci;
 2. d) z chwilą doręczenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka władz Stowarzyszenia o jego

rezygnacji z pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia;

 1. e) utraty przez członka władz Stowarzyszenia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym

wyrokiem sądu.

 

 • 19

W przypadku ustąpienia członka władz wybieralnych w czasie trwania kadencji, władzom tym  przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż ½ składu pochodzącego z wyboru.

 

 • 20
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 4. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebrania Członków mogą być:
 6. a) zwyczajne,
 7. b) nadzwyczajne,
 8. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym

porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie listami poleconymi, faksem lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany uprzednio przez członka Stowarzyszenia na

piśmie adres e-mailowy na 14 dni przed terminem obrad.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 3. a) z własnej inicjatywy ,
 4. b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia

wniosku.

 1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej

liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie, a

jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków. W zawiadomieniu o

wyznaczeniu drugiego terminu, Zarząd zobowiązany jest zawrzeć informację, że jest to termin

wyznaczony w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w § 21 ust 11 oraz że na zwołanym

w drugim terminie Walnym Zebraniu Członków nie obowiązuje quorum.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 3. b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności

Stowarzyszenia sporządzonych przez Zarząd;

 1. c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 2. d) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 3. e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 4. f) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 5. g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 7. i) rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
 8. j) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. l) uchwalenie budżetu.

 

 • 21
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed

Walnym Zebraniem Członków .

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, wybierając spośród siebie prezesa sekretarza i skarbnika.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków

Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

 1. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin

Zarządu, zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 3. a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego

Zebrania Członków,

 1. b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
 2. c) sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz

przedstawiania ich Walnemu Zebraniu Członków,

 1. d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków,

zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

 1. e) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
 2. f) zwoływania Walnych Zebrań Członków;
 3. g) zatwierdzania regulaminu Biura Stowarzyszenia;
 4. h) przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 5. i) podejmowania uchwał w sprawie skreślania członków Stowarzyszenia;
 6. j) składania Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka honorowego;

 

 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach

Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw

do działania w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis co najmniej dwóch jednocześnie

działających członków Zarządu.

 1. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości

przekraczającej kwotę 15.000,00 piętnastu tysięcy, 00/100 złotych wymaga uprzedniej zgody

Komisji Rewizyjnej wyrażonej w formie uchwały.

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących

do zadań Stowarzyszenia.

 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być

obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.

 1. O terminie posiedzenia muszą być pisemnie tj. pocztą elektroniczną na wskazany uprzednio na

piśmie przez członka Zarządu adres e-mailowy, faksem, listem poleconym powiadomieni wszyscy

członkowie Zarządu na 7 dni przed terminem obrad.

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora

Wykonawczego.

 1. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez

Zarząd.

 

 

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z od 3 do 6 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji mają prawo:
 5. a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
 6. b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. c) udzielenia zgody na rozporządzenie prawem przez Zarząd lub zaciągniecie zobowiązania do

świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 15.000,00 piętnastu tysięcy, 00/100 złotych, o której

mowa w § 22 ust. 8 niniejszego Statutu.

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne

Zebranie Członków.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i im

przewodniczy. Jeżeli przewodniczący nie może być obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,

wyznacza przewodniczącego posiedzenia.

 1. O terminie posiedzeniu muszą być pisemnie tj. pocztą elektroniczną na wskazany uprzednio na

piśmie przez członka Komisji Rewizyjnej adres e-mailowy, faksem, listem poleconym

powiadomieni wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej na 7 dni przed terminem obrad.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów w obecności wszystkich jej członków.

 1. Do podpisywania umów z członkami Zarządu Stowarzyszenia, upoważnia się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który występuje w imieniu tego Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
 3. a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 4. b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących

działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

 1. c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 2. d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.

 

 • 22a

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział. V 

JEDNOSTKI TERENOWE

 

 • 23
 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej .

3.Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału.

 

 • 24

Zasady tworzenia:

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 • 25

Struktura organizacyjna:

 1. Władze oddziału to:
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 3. Zarząd Oddziału,
 4. Komisja Rewizyjna.

2.Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 • 26

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
 4. z własnej inicjatywy,
 5. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 6. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
 7. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
 8. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
 9. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 10. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
 11. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 12. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

 

 • 27

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
 4. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
 5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
 8. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
 9. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 10. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

 

 • 28

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
 4. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
 5. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
 7. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
 9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

 

 • 29

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK  I GOSPODARKA  FINANSOWA

 • 30
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:
 2. a) składek członkowskich,
 3. b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 4. c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. d) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 6. e) dotacji i kontraktów państwowych,
 7. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
 8. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie

może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania

środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie której znajduje się:

5.1 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)

5.2 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)

5.3 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01)

5.4 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);

5.5 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02)

5.6 Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04)

5.7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami (PKD 47.99.Z);

5.8 Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19)

5.9 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13)

5.10 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

5.11 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

5.12 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

5.13 Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

5.14 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność (PKD 63.11.Z);

5.15 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

5.16 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 63.99.Z);

5.17 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

5.18 Działalność klubów sportowych (PKD 93.12 )

5.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych (PKD 72.20.Z);

5.20 Reklama (PKD 73.1);

5.21 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

5.22 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

5.23 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

85.59.B);

5.24 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

5.25 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 94.99.Z).

5.26 Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11)

5.27 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PK 93.29)

 

 1. Stowarzyszenie podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga

uzyskania koncesji lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu.

 

 • 30a

Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 31

Zmiany Statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania

Członków powziętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej

połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 32

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Likwidatorów a

także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych

celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po

zaspokojeniu jego zobowiązań.

 

 • 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o

stowarzyszeniach.